Něco navíc

Slavnosti, akce školy, společné akce rodičů a dětí, akce pořádané ve spolupráci s obcí


Tyto akce se mohou měnit podle aktuálních podmínek, případně mohou vznikat nové a některé zaniknout. Při nich dochází k neformálnímu setkávání, vzájemnému poznávání, pocitu sounáležitosti s místem, kde jsme doma.

 • Michaelská slavnost
 • Svatomartinské posvícení
 • Mikulášská nadílka
 • Adventní spirála
 • Vánoční cinkání u kapličky na Stříbrnou neděli
 • Tříkrálová slavnost
 • Hromnice
 • Rej masopustních duchů
 • Semínková jarní slavnost
 • Vynášení Morany
 • Vítání občánků
 • Staročeské máje
 • Královský průvod
 • Otvírání studánky
 • Svatojánská slavnost
 • Barevné dny
 • Divadelní představení v MŠ
 • Výlety
 • Oslava Dne dětí
 • Zahradní slavnost – rozloučení s předškoláky
 • Rozlučková obchůzka s květinami

Celoroční aktivity

1. Předškolák si může hrát, ale měl by také znát

Tento projekt má v naší škole dlouholetou tradici a setkal se s příznivými ohlasy především u rodičů předškolních dětí, dětí samotných i psycholožky, která provádí pravidelně v lednu průzkum školní zralosti formou testu. V jednotlivých letech jsou obměňovány pracovní sešity pro nadcházející školní rok, styl práce zůstává zachován.

Cílem celoročního projektu je systematická příprava na zvládnutí požadavků, které jsou na dítě kladeny při vstupu do první třídy.

Záměrem je rozvíjení a prohlubování

 • vědomostí, schopností a dovedností v hrubé a jemné motorice, grafomotorice, zrakovém, sluchovém a prostorovém vnímání, matematických představách, komunikaci
 • schopnosti záměrné pozornosti a soustředění
 • volních vlastností
 • vytvoření správných pracovních návyků

Probíhá formou každotýdenních lekcí s danou strukturou, jejichž náplní jsou pohybové činnosti, hudební a rytmické prvky, práce s pracovním sešitem a psacím náčiním. Součástí je spolupráce s rodiči formou dobrovolných doplňkových úkolů na doma.

Součástí tohoto projektu je cílená řečová prevence formou procvičování motoriky mluvidel a seznamování s jednotlivými hláskami.

2. čtení, naše potěšení

Zařazení tohoto projektu je novinkou pro školní rok 2014/15. Škola byla zaregistrována do Klubu školek, které čtou. Hlásíme se k myšlence, že láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství a to pravidelným hlasitým předčítáním. Hrdinou celého projektu je dítě, nikoliv kniha. Tady se neříká „Jdi a čti si“ ale „Pojď, budu Ti číst“...

Podstatou tohoto projektu je pravidelná četba dětem pro radost. Pravidelné čtení pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře.

Cílem celoročního projektu je rozvíjení znalostí, představivosti, rozšiřování slovní zásoby. Zapojením rodičů do tohoto projektu vybavíme dítě i emočním nábojem, který mu dává nezaměnitelná, silná vazba s rodičem.

Záměrem je ztotožnit se s těmi to výroky

 • čtení sbližuje rodinu (Michal Horáček)
 • předčítání nahlas je nejlepší způsob, jak naučit lásce ke knihám (Adéla Labajová)
 • vděčný posluchač-vášnivý čtenář (Michal Viewegh)
 • televize dítě neobejme, nevysvětlí mu to, čemu nerozumí, a nebude je držet za ruku, když se bude bát

www.celeceskoctedetem.cz


Celoroční projekty obohacují školní vzdělávací program, budou propojovat vzájemné vazby mezi rodinou a školou a věříme, že se stanou oblíbeným tématem k rozhovorům u vás doma.


Doplňkové programy

 • Hrajeme si s angličtinou
 • Umíš hříčky se slovíčky
 • Předplavecký výcvik
 • My si spolu rozumíme - kroužek logopedické prevence

Rozhodli jsme se omezit organizování odpoledních zájmových kroužků a tím předcházet přetěžování dětí řízenými činnostmi.
Proč?
Naše nabídka činností během dne ve školce je dostatečně pestrá a široká. Nejpřirozenější aktivitou dítěte předškolního věku je HRA. Dětství je časem hraní a čas hraní je přirozeným časem vzdělávání. Hra znamená královský způsob učení.
Hrát si znamená zabývat se spontánně, svobodně a s chutí okolním světem a jeho prostřednictvím rozvíjet svůj vnitřní svět.
Proto chceme poradit rodičům: všechno má svůj čas, dopřejte Vašemu dítěti především ČAS NA HRU.