Sluníčka

DatumNázev akce
6. 1. 2020 TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ - obchůzka vesnicí v převlecích tří králů
11. 1. 2020 LETOVSKÝ MASOPUST sraz v maskách 13.45 hodin- vystoupí POUZE děti z Obláčků
15. 1. 2020 MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA - rozvoj technického vzdělání- "Stavitel města"
20. 1. 2020 JAK PEJSEK FERDA POTKAL SLUNÍČKO - pohádku zahraje Divadélko Kopeckých
27. 1. 2020 ZAČÁTEK CVIČENÍ V SOKOLOVNĚ
24. 1. 2020 DĚTI HRAJÍ DĚTEM - Sluníčka hrají pro Obláčky pohádku O 12 ti měsíčkách - II. projektový den ročního projektu
31. 1. 2020 NÁVŠTĚVA LETOVSKÉ KNIHOVNY


Ve třídě Sluníček je zapsáno 25 dětí ve věku převážně 3 -4 let.
V této třídě pomáháme dětem k úspěšné adaptaci, seznámení s novým prostředím, prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností, aktivizací nabízených činností, rozvoji dílčích kompetencí.
Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu Berounka – naše řeka poznání, který vychází z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní věk.

V každé třídě paní učitelky tvoří svůj Třídní vzdělávací program, který zohledňuje věkové zvláštnosti dětí.

Pro každý školní rok zpracováváme roční plán školy, který vychází z evaluace roku předchozího, aktuálních společenských i přírodních situací.

Pro školní rok 2019/20 má roční plán název Od Podzimu do léta pohádka k nám přilétá. Jsme si vědomy skutečnosti, že literatura do světa dětí neodmyslitelně patří. Kdo zná malé děti, ví, že přesunutím do pohádkového světa často hledají řešení a vysvětlení pro svět reálný, který je pro jejich věk tak složitý a těžko uchopitelný. Proto má velký smysl navést je správnou cestou do pohádky. A my se v letošním školním roce pokusíme přenést do světa klasických pohádek, které nám zpestří a obohatí výuku formou dramatické výchovy , která vychází z prožitkového učení. Při něm dítě aktivním způsobem zapojuje celou osobnost. Její základní stavební jednotkou je dramatická hra a ta do života malých dětí neodmyslitelně patří. Díky těmto metodám, hrám a cvičením dítě zcela přirozeně vstupuje do bezpečného pohádkového světa, do různých rolí , do fiktivních dramatických situací, má možnost prozkoumávat, poznávat a chápat mezilidské vztahy, proniká do problému a pomáhá hledat řešení, učí se spolupracovat, komunikovat a respektovat druhé

.


Třída Sluníčka